Förebygg radonproblem i nya byggnader


Radon utgör den största strålrisken i Sverige och i nyproduktion är det viktigt att förebygga att förhöjda radonhalter uppstår genom utformning av konstruktion och kontroll av byggmaterial.

Radonboken – Nya byggnader beskriver utförligt hur man vid nyproduktion kan förebygga att radonhalterna i den färdiga byggnaden blir förhöjda. Tyngdpunkten i boken ligger på redovisning av hur en byggnad ska utformas för att förhindra att radongas från marken kommer in i byggnaden. Utöver det innehåller boken omfattande information om markradon och hur man undersöker markförhållanden inför nybyggnad.
Även radonavgång från grundvatten och byggmaterial behandlas, liksom teknik för mätning av radon och gammastrålning.

Boken behandlar hela kedjan från myndighetsregler och hantering­en av frågan internationellt och i Sverige och de olika myndigheter­nas och fastighetsägarnas ansvar. Angivelser av gällande författningar, gränsvärden med mera är de aktuella vid denna skrifts utgivande. Vi­dare tas strålmiljö, hälsorisker och mätmetoder upp.

Radonboken vänder sig till dem som i sin yrkesutövning behöver kunskap om radon och hur man förebygger radonproblem i nya byggnader. Men även till dem som av annan anledning vill få fördjupade kunskaper om radon i mark och byggnader.

Arbetet med revideringen av denna utgåva av Radonboken – Nya byggnader, har utförts på teknik och konsultföretaget Bjerking AB. Konstruktörer, geologer, utredare och strålskyddsexperter, med gedigen och mångårig kompetens inom radon, har tillsammans bidragit till revideringen av Radonboken – Nya byggnader. Utgivningen sker i samarbete med AB Svensk Byggtjänst.

FAKTA
Författare: Connie Box
Omslag: Anki Björklund
Grafisk form: Beate Pytz
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 183

Limbundet mjukband, fyrfärg, illustrerad

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *