Gröna tak – projektering, anläggning och hållbarhet – ny handbok


Grönatakhandboken är ett stöd för att planera, projektera, anlägga och sköta olika typer av gröna tak med nolltolerans mot läckage. Med hjälp av handboken kan hög kvalitet genom hela processen uppnås, såväl när det gäller tätskikt, isolering och betong som olika vegetationssystem.

I projektering och anläggning av gröna tak är många discipliner inblandade. Genom att utgå från ett helhetsperspektiv skapas förståelse för hur de olika delarna av taksystemet samspelar och vad man behöver tänka på för att minimera risker.

Anläggningarna ska uppvisa hållbarhet över tid och ha nolltolerans mot läckage. Här ligger fokus till viss del på val av vegetationssystem då de till stor del är styrande för dimensionering av underliggande lager och bärande konstruktion och är en viktig nyckel för att uppfylla eftersträvad funktion.

I den andra utgåvan av Grönatakhandboken har innehållet kompletterats med ett nytt kapitel om dagvattenhanteringen samt ett nytt avsnitt om fågelproblematik. Dessutom har innehållet rörande skötsel, brand, rotskydd, läcksökning och solceller på gröna tak fördjupats.

Grönatakhandboken är framtagen i ett projekt finansierat av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

Boken består av två delar; Del 1 Växtbädd och vegetation samt Del 2 Betong, isolering och tätskikt.

FAKTA
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 128
Format: 210 x 297 mm
Limbundet mjukband med flikar, illustrerad i fyrfärg

Meddelande Svensk Byggtjänst, Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *