¿Vacker och Säker?


Publikationen ¿Vacker och Säker? problematiserar konflikten mellan arkitekten och ingenjörens olika förhållningssätt till problemlösande. Konflikten exemplifieras genom en undersökning av relationen mellan trafiksäkerhet och gestaltning av korsningspunkter i urban trafikmiljö. Resultatet riktar sig till den gestaltande landskapsarkitekten av trafikmiljöer i en svensk kontext men slutsatserna går även att tolka i arbete med andra typer av gestaltning.

Publikationen är framtagen med målet att sprida kunskap om relationen mellan trafiksäkerhet och gestaltning. Genom en problematisering och förklaring av begreppen gestaltning och säkerhet visas exempel på hur olika platser reagerar på olika ingrepp.

Platsbesöken är baserade på fallstudier i ett stort antal olika städer vilket tydliggör vikten av att angripa varje plats utifrån den platsspecifika kontexten. Exempel visar hur liknande lösningar på olika platser genererar olika upplevelsevärden och säkerhetsnivåer. Genom att undersöka och problematisera de bakomliggande faktorerna bakom begreppen gestaltning och trafiksäkerhet visar resultaten hur landskapsarkitekten kan stärka sin argumentation för egna, subjektiva gestaltningspreferenser.

Publikationen är utvecklad från Johan Folkessons examensarbete i landskapsarkitektur på SLU, Alnarp 2015. Rapporten uppmärksammades tidigare i somras med Rambölls pris för bästa examensarbete i landskapsarkitektur 2014/15.

¿Vacker och Säker?
Ny publikation om gestaltning av urbana trafikrum
En undersökning av relationen mellan gestaltning i urban trafikmiljö
Författare Johan Folkesson
broschyr, 178 sidor
ISBN: 978-91-637-7490-4

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *